Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Vitajte na našich stránkach!

 

Cirkev bratská

je spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu. Prijíma Bibliu za meradlo viery, učenia a života. Členom sa môže stať každý, kto vyznáva vieru v Ježiša a ktorého život tomu zodpovedá. Chce byť otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Svoju úlohu vidí vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vedení k tejto viere, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

Duchovný profil

Cirkev bratská patrí k štátom uznaným cirkvám. Je to menšia evanjelikálna cirkev. Nepovažuje sa za výlučnú, ale za súčasť Kristovej Cirkvi. Je zväzkom samostatných zborov v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali žiť v jednomyseľnosti viery, v službe Bohu a ľuďom a v bratskom spolunažívaní podľa príkladu novozmluvnej cirkvi. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považuje Sväté Písmo ako Božie slovo. Hlási sa k starokresťanským a reformovaným vyznaniam viery, k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Ježiša Krista vyznáva ako Božieho Syna, ktorý sa svojou zástupnou obeťou na kríži a vzkriesením stal Spasiteľom sveta a Hlavou Cirkvi. Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom k osobnej viere, k rastu jednotlivcov v spoločenstve a chce vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie realizuje aktivitami v miestnych zboroch, prostredníctvom zariadení Diakonického združenia Betánia, cirkevnej základnej školy Narnia a gymnázia C. S. Lewisa s bilinguálnym vyučovaním, mládežníckym spevokolom Eben-Ezer a pod.